Nové polohovateľné lôžka

Nové polohovateľné lôžka

                     

 

 

Na základe schválenej dotácie (Zmluva č. 626/2019/OS o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 v znení č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK uzavretá podľa §8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §51 Z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení) vo výške 1 000,00 € sme zakúpili 2 polohovateľné lôžka, ktoré nám boli dodané a zmontované v septembri 2019. Následne boli aj uhradené na základe faktúry, ktorá bola vo výške 1442,40 €. Lôžka sú aktuálne umiestnené v izbách klientov a našli svojich adresátov. Mohli sme sa tak zbaviť dvoch nefunkčných lôžok a umiestnením týchto nových lôžok sa tak zvýšila kvalita poskytovanej sociálnej služby v našom zariadení. Prešovskému samosprávnemu kraju týmto ďakujeme.