Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

 

 

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie pre seniorov

 

 

 

Priemerné v ekonomicky oprávnené náklady v zariadeniach sociálnych služieb spravovaných Ako doma, n.o. za rok 2017 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov:

 

 

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za 1 mesiac
Domov sociálnych služieb celoročná 729,58 €
Špecializované zariadenie celoročná 953,33 €
Zariadenie pre seniorov celoročná 757,57 €

 

 

 

V Prešove, 28.2.2018

 

 

 

 

Ing. Štefan Pastrnák

riaditeľ